Àmbits

Els diferents àmbits d’actuació de Clúster Bcn Salut

Addiccions a substàncies

La història de les addiccions va lligada a la història de l’ésser humà. En el cas del consum de substàncies psicoactives, el seu ús i les seves preferències han evolucionat des de les diferents societats i moments històrics. Encara que en alguns casos, inicialment les substàncies van sorgir a partir d’àmbits religiosos i usos medicinals, la realitat és que avui, aquest tipus d’addiccions constitueixen una de les problemàtiques bio-psico-socials més importants de …

Addiccions comportamentals

Des de finals del s. XX, van apareixent de forma progressiva noves addiccions sense substància, conegudes també com Addiccions Comportamentals o Socioaddiccions, que acaben alterant la vida quotidiana de les persones afectades. Entre les més conegudes tenim el Joc Patològic, les Addiccions a les TICs (tecnologies de la informació i la comunicació), a les pantalles, a les xarxes socials, a les compres, a l’exercici físic, al sexe o …

Patologia Dual

En els darrers vint anys paraules com “comorbilitat”, “diagnóstic dual” o “trastorns duals” han volgut donar-li nom al concepte que l’observació clínica estava evidenciant: alguns pacients amb addiccions presentaven també un trastorn mental o d’altres pacients amb psicopatologia tenien també una addicció. Tot plegat ha acabat integrant el concepte de “Patologia Dual”, que defineix aquells pacients que pateixen de forma simultània, o al llarg de la vida, una addicció i …

Igualtat i gènere

L’equip professional de Clúster Bcn Salut estableix els seus programes d’intervenció per tal de fomentar la igualtat de gènere. Entenem aquesta igualtat promovent actuacions en que les oportunitats entre dones i homes siguin les mateixes en funció de les seves problemàtiques, ja siguin sanitàries o socials, evitant la discriminació per raó de gènere. Quant a la dona es treballarà per la seva atenció personal i familiar com a prevenció i/o detecció de …

Inclusió social

La inclusió social significa integrar a la vida comunitària a tots els membres d’una societat independentment del seu gènere, condició econòmica, pertinença a un grup ètnic o religiós, orientació sexual i condicions físiques i de salut. Des de Clúster Bcn Salut intervenim, particularment en col·lectius estigmatitzats, com poden ser les persones amb problemes de …

Formació

Clúster Bcn Salut dona molt valor a la promoció del coneixement i per tant, treballa perquè els seus equips rebin formació continuada, així com la possibilitat que els diferents professionals que composen l’entitat puguin transmetre i facilitar nous coneixements a altres des de la docència. Som un equip amb amplis coneixements teòrics i pràctics, des de la visió i la intervenció de …