Àmbits

Els diferents àmbits d’actuació de Clúster Bcn Salut

Igualtat i gènere

L’equip professional de Clúster Bcn Salut estableix els seus programes d’intervenció per tal de fomentar la igualtat de gènere. Entenem aquesta igualtat promovent actuacions en que les oportunitats entre dones i homes siguin les mateixes en funció de les seves problemàtiques, ja siguin sanitàries o socials, evitant la discriminació per raó de gènere.

Quant a la dona es treballarà per la seva atenció personal i familiar com a prevenció i/o detecció de situacions de violència masclista, sempre des d’una perspectiva de gènere, empoderant-la per la seva total autonomia.

Pel que fa a l’home es treballarà amb l’objectiu de promoure les relacions igualitàries no violentes per aquells que manifestin problemes de conducta agressiva. Partirem de la responsabilització per treballar la prevenció de situacions de violència masclista.