Formació

Qué és la formació bonificada? 

La formació bonificada és un tipus de crèdit concedit a les empreses perquè inverteixin en la formació professional dels seus treballadors/es, amb l’objectiu d’augmentar el rendiment i competitivitat en els seus equips de treball.

Totes les empreses i treballadors/es aporten tots els mesos una quantitat determinada a la Seguretat Social en concepte de formació. Aquesta pot ser recuperada posteriorment per a invertir-ho en la realització de cursos. D’aquesta manera, les empreses tenen la possibilitat de millorar les competències dels seus treballadors/es sense la necessitat d’abonar un import addicional. És per això que els cursos de formació bonificada són una bona opció per aconseguir una ampliació i actualització dels coneixements.

Les accions formatives les ofereixen centres i entitats de formació degudament inscrits i acreditats com és el cas de Cluster Bcn Salut.

Que és FUNDAE?

FUNDAE és la Fundació Estatal per la Formació en l’Ocupació, que, a través de la gestió de fons públic, ajuda a les empreses a formar a les persones treballadores a l’hora que facilita el seu accés gratuït a l’oferta formativa.

Les seves funcions estan recollides a l’article 36 del Real Decret 694/2017, que desenvolupa la Llei 30/2015 per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per l’Ocupació en l’àmbit laboral. Entre elles, col·laborar i assistir tècnicament al SEPE en la planificació, programació, gestió, avaluació, seguiment i control de les iniciatives de formació així com donar suport al Ministeri de Treball.